Regulamin usług – PRIMUS – Centrum Wiedzy i Umiejętności

Regulamin świadczenia usług edukacyjnych przez Centrum Wiedzy i Umiejętności PRIMUS

 

Stan na 01.09.2019r.

I. Organizator Centrum Primus-Centrum Wiedzy i Umiejętności .

Organizatorem zajęć jest Centrum Primus – Centrum Wiedzy i Umiejętności przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „MAŁOPOLSKA” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Rzeźniczej 2a, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052078, NIP 6751036800 , REGON 00389234

  1. Dane firmowego konta bankowego: Stowarzyszenie Pomocy Szkole „MAŁOPOLSKA” ul. Rzeźnicza 2 a, 31 – 540 Kraków ING 97 1050 1445 1000 0090 3169 6041

II. Uczestnik, Opiekun uczestnika

Przez Uczestników zajęć rozumie się kursantów, dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach. Przez Opiekuna uczestnika lub Zamawiającego rozumie się rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zgłaszają udział dziecka w zajęciach.

III. Opis świadczonych usług edukacyjnych

1. Podstawowymi usługami są kursy i szkolenia dla dzieci, młodzieży,dorosłych (wszystkie szczegóły poszczególnych zajęć znajdują się na stronie internetowej).

2. Dodatkowymi usługami są, korepetycje i inne wymienione na stronie internetowej.

3. Organizator przeprowadza również jednorazowe lekcje pokazowe, mające na celu pokazać charakter naszych zajęć i zachęcić do uczestnictwa w pełnych kursach/zajęciach dodatkowych.

4. Miejscem organizacji usług jest lokal przy ul. Aleje Słowackiego 48 w Krakowie lub miejsca wskazane przez Organizatora na stronie internetowej bądź poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

IV. Zapisy na zajęcia

1. Aby zapisać Uczestnika na zajęcia, należy dokonać zapisu przez Opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich) za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej dla wybranych zajęć. Można to zrobić również w innej, dowolnie wybranej formie, np. telefonicznie, drogą mailową.

2. W momencie dokonania zapisu przez formularz zgłoszeniowy na podany adres e-mail przyjdzie wiadomość. W wiadomości znajdą się link do potwierdzenia zapisu, informacje odnośnie zajęć, informacje o płatnościach wraz z podanym nr konta do wpłat oraz regulamin (załącznik). W przypadku zapisu na pełny kurs, w załączniku będzie również wzór umowy, którą strony (Organizator oraz Opiekun uczestnika) będą musieli podpisać, aby uczeń (słuchacz) mógł uczestniczyć w zajęciach. (W przypadku braku e-maila potwierdzającego w Państwa skrzynce należy skontaktować się z Organizatorem telefonicznie lub przez e-mail).

3. Po zapoznaniu się z treścią e-maila i jej akceptacją należy potwierdzić zgłoszenie klikając link potwierdzający w wiadomości.

4. W przypadku zapisania na zajęcia maksymalnej liczby osób, Organizator jest w stanie stworzyć listę rezerwową. Osoby zapisane na liście rezerwowej będą miały możliwość uczestnictwa w przypadku rezygnacji osób zapisanych wcześniej.

5. Po potwierdzeniu zapisu należy dokonać opłaty całościowej lub zaliczkowej za usługę (wg pkt. V).
W przypadku pełnego kursu należy również podpisać umowę przez obie strony przynajmniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

6. Brak potwierdzenia zapisu lub dokonania opłaty traktowany jest jako brak zgłoszenia. Miejsce pozostaje wolne dla innych potencjalnych użytkowników.

7. W przypadku stwierdzonych zaburzeń rozwoju dziecka należy przed zapisem skontaktować się
z Organizatorem zajęć w celu ustalenia, czy dziecko będzie w stanie poradzić sobie z danym materiałem.

V. Płatności

1. Opłaty należy dokonać ,wybierając jedną z opisanych niżej możliwości, w zależności od rodzaju usług (wyboru należy dokonać także w przypadku zawarcia umowy): Kurs:

a) daną kwotę wpłacić w całości na konto bankowe maksymalnie do trzech dni przed rozpoczęciem kursu,

b) daną kwotę podzielić na ilość miesięcy trwania kursu i wpłacać na konto bankowe co miesiąc wyliczoną wartość + 10% tej wartości, zaczynając maksymalnie do trzech dni przed rozpoczęciem kursu. (np. przy 3-miesięcznym kursie za cenę 600zł, co miesiąc wpłacać 220zł (200 + 200 x 0.1 = 220)).

2. W przypadku wpłaty na konto bankowe wręczenie paragonu wg przepisów nie jest konieczne, a potwierdzeniem zapłaty jest wówczas sam przelew widniejący w historii konta bankowego. W każdym przypadku na życzenie klienta istnieje możliwość wystawienia faktury bez VAT.

3. Opiekun uczestnika zajęć zobowiązuje się uiścić całość opłaty za usługę bez względu na opuszczoną przez ucznia liczbę zajęć (w przypadku ilości zajęć większej od 1).

4. W przypadku braku płatności w ustalonym terminie Uczestnik może zostać usunięty z zajęć, a jego miejsce może zastąpić osoba będąca na liście rezerwowej.

5. W przypadku braku płatności comiesięcznych po rozpoczęciu pełnego kursu, Uczestnik może zostać usunięty z zajęć, a Zamawiający wzywany będzie do zapłaty. W razie ciągłego braku wpłaty Zamawiającemu grozić mogą koszty dochodzenia zapłaty na drodze windykacyjnej oraz inne konsekwencje prawne.

VI. Rezygnacja z usług i/lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

1. Rezygnacja z zajęć musi być dostarczona organizatorowi poprzez przesłanie takiej prośby w formie elektronicznej na adres e- maila stowarzyszenia lub dostarczenie fizycznego dokumentu.

2. W przypadku każdej usługi, jeśli rezygnacja nastąpi maksymalnie dzień przed dniem rozpoczęcia zajęć, wówczas, gdy dokonano opłaty za usługę, zostanie ona w całości zwrócona na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe w terminie do 7 dni od planowanego rozpoczęcia zajęć.

3. W przypadku rezygnacji z pełnego kursu w trakcie jego trwania kwota wpłacona za usługę zostanie zwrócona tylko i wyłącznie w momencie, gdy rezygnacja nastąpi przed rozpoczęciem drugich zajęć,
z wyłączeniem opłaty za odbyte już zajęcia.

4. W przypadku rezygnacji po zrealizowaniu dwóch pierwszych spotkań pełnego kursu Zamawiający usługę zobowiązany jest dokonać całości opłaty (za wszystkie zajęcia).

5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, warsztatów, lekcji pokazowej, korepetycji w dniu ich rozpoczęcia lub później, nie jest zwracana opłata za usługę, a w przypadku braku wcześniejszej zapłaty Zamawiający zobowiązany jest opłacić całość zgodnie z ustalonymi terminami (pkt. VI).

VII. Rezygnacja z usług i/lub odstąpienie od umowy przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia usługi w celu skompletowania wymaganej ilości Uczestników.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu zaplanowanych wcześniej zajęć
w przypadku zebrania mniejszej ilości Uczestników niż minimalnie wymagana lub w innych przypadkach bez podania przyczyny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania usługi i/lub odstąpienia od umowy w przypadku zebrania mniejszej ilości Uczestników niż minimalnie wymagana. W takim przypadku zwracana jest całość wpłaty w terminie do 7 dni od planowanego rozpoczęcia zajęć na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty lub które zostanie wskazane przez Zamawiającego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku jeśli Uczestnik zajęć zachowuje się niewłaściwie, np. obraża innych Uczestników, używa wulgaryzmów, w sposób umyślny niszczy mienie, uniemożliwia efektywne prowadzenie zajęć, itp. W takim wypadku opłata za nieodbyte zajęcia nie zostanie zwrócona Zamawiającemu.

5. W przypadku pełnego kursu, Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny z 1-miesięcznym wypowiedzeniem. W takim wypadku Uczestnikowi przysługuje prawo do uczestniczenia w zajęciach do końca miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie
o wypowiedzeniu, a opłata za nieodbyte zajęcia zostanie zwrócona Zamawiającemu.

VIII. Zajęcia

1. Przez czas trwania zajęć Organizator zapewnia salę wraz z odpowiednim wyposażeniem, materiały dydaktyczne dla Uczestników oraz dyplomy po ukończeniu toku zajęć.

2. Organizator może wymagać zmiany obuwia przed wejściem do Sali.

3. Organizator ma prawo odmówić wstępu dzieciom z objawami grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych.

4. Dzieci, u których stwierdzono złe samopoczucie na zajęciach przejawy gorączki lub oznaki choroby zostaną przekazana prawnym opiekunom celem hospitalizacji.

5. W przypadku nieobecności Uczestnika spowodowanej np. chorobą, istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą (o ile są organizowane), w której realizowany jest ten sam lub podobny program. Odrabianie musi być poprzedzone kontaktem i zgodą Organizatora. Nieobecność nie uprawnia do otrzymania zwrotu bądź obniżenia kwoty za usługę.

6. W przypadku ukończenia przez Uczestnika danych zajęć, istnieje możliwość zapisania absolwenta na inny rodzaj zajęć lub wyższy poziom tych samych zajęć, jeśli będą trwać zapisy na takie zajęcia.

IX. Odpowiedzialność

1. Za należący do Organizatora sprzęt używany na zajęciach odpowiada Organizator.

2. Za wszystkie rzeczy przyniesione przez Uczestnika włącznie z jedzeniem i piciem odpowiada Opiekun uczestnika.

3. Za zniszczone przez Uczestnika mienie nie należące do Organizatora odpowiada Opiekun uczestnika.

4. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika na osobach trzecich, w tym innych Uczestnikach zajęć, odpowiedzialność ponosi Opiekun uczestnika.

5. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników w trakcie trwania zajęć w zakresie czynności koniecznych do ich zrealizowania, z wyłączeniem spożywanych posiłków i napojów przyniesionych przez Uczestnika.

6. Zabrania się spożywania posiłków i napojów przyniesionych przez Uczestnika w trakcie zajęć,
z wyłączeniem przerwy.

7. Zamawiający zobowiązany jest do określenia osób upoważnionych do odbioru Uczestników z zajęć. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestników przed i po zakończeniu zajęć.

9. W miejscu odbywania zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania wszelkiego rodzaju środków odurzających.

X. Dane osobowe, prywatność

1. Udział w zajęciach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i związanych z organizacją i przeprowadzeniem zajęć, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018 poz.1000 ). Organizator jest Administratorem Danych Osobowych udostępnionych w procedurze rejestracji.

2. Organizator przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

3. Wstęp na zajęcia jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunków lub/i wypowiedzi Uczestników oraz Opiekunów zajęć, na potrzeby promocji zajęć lub podobnych działań podejmowanych przez Organizatora poprzez publikację nagrań, zdjęć lub/i filmów z zajęć. Uczestnikom i Opiekunom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora.

XI. Regulamin

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w dowolnym momencie. 2. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Opiekunów, którzy zapisali Uczestników na zajęcia akceptując regulamin przed zmianami o wprowadzeniu zmian lub do przestrzegania regulaminu, który obowiązywał przed zmianami.

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Wszelkie spory rozstrzygane będą w miarę możliwości polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez sądy powszechne właściwe dla konsumenta.