RODO – PRIMUS – Centrum Wiedzy i Umiejętności

Uprzejmie informujemy, że Centrum Wiedzy i Umiejętności PRIMUS, działając jako wydzielona jednostka Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska, 30-018 Kraków, Aleje Juliusza Słowackiego 48, przetwarza dane pozyskane w ramach procesu rekrutacji i edukacji uczniów oraz w ramach rekrutacji i zatrudnienia pracowników, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwana RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej zwany Administrator) jest Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska, 30-018 Kraków, Aleje Juliusza Słowackiego 48. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:30-018 Kraków, Aleje Juliusza Słowackiego 48 lub e-mail: sekretariat@centrumprimus.edu.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 30-018 Kraków, Aleje Juliusza Słowackiego 48 lub
e-mail: sekretariat@centrumprimus.edu.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na edukacji dzieci i młodzieży oraz procesie zatrudniania pracowników.
5. Dane przetwarzane są w zakresie w jakim zostały udostępnione Administratorowi.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu:

– żądanie od Administratora dostępu do danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
– żądanie od Administratora sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
– żądanie od Administratora usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
– żądanie od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
– wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
– wniesienie skargi do organu nadzorczego (zgodnie z art.77 RODO).

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

– kontakt e-mailowy pod adresem: sekretariat@centrumprimus.edu.pl
– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 30-018 Kraków, Aleje Juliusza Słowackiego 48

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.